NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40

Menu

Verplichte informatie – algemene voorwaarden Advocatenkantoor VELEDE

1) U vertrouwt uw dossier toe aan het Advocatenkantoor Verherstraeten, Leysen, Deprouw, kantoor dat gevestigd is te 2400 Mol, Kruisven 51.

Dit advocatenkantoor is een samenwerkingsverband, zijnde een VVZRL met als KBO 0851 491 239 met zetel te 2400 Mol, Kruisven 51. Het BTW-nummer is BE0851 491 239.

Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door advocaten Verherstraeten Servais, Leysen Johan en Ariën Anne, allen ingeschreven bij de balie te Turnhout en hun respectievelijke medewerkers.

Mr. Pieter Klingels baat een kantoor uit via BVBA Advocatenkantoor Pieter Klingels, met KBO-nr. 0676.676.156. Zijn BTW nummer is BE0676.676.156.

Het ondernemingsnummer van Mr. Shannen Vanuytven is KBO 0635 681 580. Haar BTW nummer is BE0635 681 580.

Mr. Arno Stubbe heeft volgend ondernemersnummer: KBO 0679.740.069 en BTW nummer BE0679.740.069.

2) De deontologische regels kunnen geraadpleegd worden op volgende website: www.advocaat.be.

3) De advocatenassociatie Verherstraeten, Leysen, Deprouw heeft volgende beroepsaansprakelijkheidsverzekering: polis LXX034899 bij nv Amlin Europe.
Het verzekerde bedrag is € 2.500.000,00 per schadegeval.

De aansprakelijkheid van de advocatenassociatie is beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.

4) U kan de advocatenassociatie en de respectievelijke vennoten bereiken via e-mail info@velede.be, telefoonnummer 0032 14 34 79 40, faxnummer 0032 14 31 93 08.

5) U kan bij de advocatenassociatie terecht voor juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank en arbitrage-organen.

6) De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten:

- de kosten van de advocaat;
- de gerechtskosten en uitgaven;
- het ereloon.

Behoudens andersluidende individuele overeenkomst, worden deze als volgt berekend:

> kosten
* opening dossier: € 50,00 excl. btw, € 60,50 incl. btw;
* briefwisseling en procedureakten per pagina: € 11,00 excl. btw, € 13,31 incl. btw;
* kopie per pagina: € 0,25 excl. btw, € 0,30 incl. btw;
* verplaatsingskosten: € 0,50 excl. btw, € 0,60 incl. btw;
* gerechtskosten en uitgaven aan derden (deskundigen etc.): volgens opgave .

> ereloon
* volgens uurloon: tussen € 100,00 en € 125,00 excl. btw;
* verplaatsingstijd wordt aangerekend aan 50%

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen.

Elke vertraging in de betaling staat de advocaat toe de uitvoering van zijn opdracht op te schorten tot de situatie wordt geregulariseerd.

Elke onbetaalde ereloonstaat/factuur brengt van rechtswege een intrest op à rato van 10%/jaar vanaf datum uitgifte.

Hoger genoemde tarieven zijn onderworpen aan een jaarlijkse indexatie.

De erelonen kunnen worden vermeerderd met een succesfee in dossiers betreffende een vordering, procedure en/of onderhandeling.

7) De cliënt zal spontaan alle relevante informatie verstrekken en zijn correcte medewerking aan het verloop van het dossier verlenen.

De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de advocaat verstrekte informatie.

Met betrekking tot toegezonden stukken mag de cliënt er pas op vertrouwen dat zij door de advocaat zijn ontvangen indien de behandelende advocaat persoonlijk bevestiging hierover aflevert.

8) De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst.

De verbintenis van een advocaat is een inspanningsverbintenis.

Het staat de advocaat vrij om, behoudens andersluidende afspraak, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een door hem aangewezen advocaat en/of medewerker.

Deze voorwaarden blijven daarbij van toepassing.

9) De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen, op voorwaarde dat de staat van kosten en ereloon, rekening houdende met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst, wordt voldaan.

De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, o.a. indien de vertrouwensrelatie door toedoen van de cliënt in het gedrang is gebracht, de gevraagde provisies of tussentijdse staten niet worden betaald binnen de maand na de vervaldag, de wijze waarop de cliënt zijn zaak behandeld wenst te zien in strijd is met de deontologische regels der advocatuur.

10) Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen afdeling Turnhout bevoegd.

11) U kan de verplichtingen waaraan onze samenwerking moet voldoen conform AVG voorschriften vinden op onze site onder de rubriek 'privacy' (www.velede.be)